messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คำสั่ง-ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 78
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 65
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 332
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของสำนักปลัด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 268
กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 132
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 60
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 75
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลพะเนา ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 109
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 113
การมอบหมายงานของพนักงานจ้างที่มีลักษณะงานที่พิเศษของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 111
คำสั่งอบต.พะเนาลงวันที่ 83/2565 เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 230
คำสั่งอบต.พะเนาลงวันที่ 84/2565 เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 169
กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 189
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 231
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 192
ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งครู ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 196
ประกาศ ก.อบต.จ.นม เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 196
ประกาศ ก.อบต.จนม.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 210
คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 307
คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 216
21 - 40 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา