องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดการความรู้(Khowledge Management):KM 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนาเรื่องการมอบอำนาจให้ปลัดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องการมอบอำนาจของนายกให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ.2565 และประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 1211
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file การแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 162
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 79
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)กลางของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการและช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของอบต.พะเนา ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 253
21 - 40 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา