messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 135
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 131
มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fire Department Standard) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 118
มาตรฐานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 109
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุข) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 170
คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 101
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย (งานการเจ้าหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 109
คู่มือสมภาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 76
หนังสือสมบัติผู้ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 692
คู่มือ eGP แบบเฉพาะเจาะจง (งานจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 94
คู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง (งานการเจ้าหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 79
คู่มือปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้่ป่วยเอดส์ (งานสวัสดิการสังคมฯ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 106
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 307
คู่มือการปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 291
แนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 218
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 96
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 116
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 155
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 204
คู่มือปฏิบัติงานด้านบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 149
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา