องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบe-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file คู่มือการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file กระบวนการจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 488
insert_drive_file รูปแบบการจำแนกงบประมาณ อปท.แบบใหม่
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คู่มือรายงานผลการดำเนินการลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสMวนทWองถิ่น (e-Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file การเขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 337
insert_drive_file คู่มือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 957
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุ และการจําหน่ายพัสดุท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1181
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 384
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8134
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 369
insert_drive_file คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 400
21 - 40 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา