องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นายประกิจ ต้อยหมื่นไวย)
พนักงานขับรถ
นายนิรันดร์ เจียนมะเริง
คนงานทั่วไป
นายเสถียร พงษ์ไพร
คนงานทั่วไป
นายประจวบ ต้อยหมื่นไวย
คนงานทั่วไป
นายวัลลภ กัลยาทัพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)
นางสาวนฤมล เจียมเกาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการกองสาธารณะสุข)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา