องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box สำนักปลัด
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ Mr.Piamsak Kaenchan
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล
นักพัฒนาชุมชน
นางภาณี ยี่หลั่นสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
นางนิตยา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาว ณภัทร อยู่มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ แตงกระโทก
พนักงานขับรถ
นางสายรุ้ง อาจอินทร์
ภารโรง
นางสาวมัณฑนา เพชรราม
พนักงานทั่วไป
นายเอกชัย ตอบสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นายอรรถพล มุ่งกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
นางสาวพัชราภรณ์ บุญมณีพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานพัฒนาชุมชนและวิเคราะห์นโยบายและแผน)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา