องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาร่วมกับโรงเรียนบ้านพะเนา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านพะเนา ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งให้เด็กตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมกล้าคิดกล้าแสดงออก และเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป …ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และของรางวัลกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา