องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
รายละเอียด : วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาฯ และผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลพะเนา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบล และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และมีความคุ้มค่ามากที่สุด โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ดังนี้ เห็นชอบร่างทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา