ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ 2 ต่อจากถนนยกระดับเดิมบริเวณสระนำ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง