ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 (ต่อจากของเดิมช่วงที่ 1) บริเวณบ้านนางมาลี ปานโตนดไปบ้านพุดซา หมู่ 2 บริเวณเลียบลำตะคองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง