ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 (ต่อของเดิมไปซอยนาตาหมา) ช่วงที่ 2 ไหลลงเหมืองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง