ชื่อเรื่อง : เช่าเช่าเครื่องจักร จำนวน 3 รายการ เพื่อใ้ช้ในการซ่อมแซมถนนบริเวณจุดเสียหายเลียบลำตะคองเก่า,ลำตะคองใหม่,เลียบคลองชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง