ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมุู่ 1 ซอยกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง