ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 ต่อของเดิม ซอยบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ ไปทางบ้านนางสายบัว สาระไท เข้าซอยและตามถนน อบจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง