ชื่อเรื่อง : จ้างปูผิวถนนจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อจากถนนยกระดับ ค.ส.ล.เดิมบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ไปทางหน้าวัดยองแยง หมุู่ 1 ตำบลหนองระเวียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง