ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องจักร จำนวน 2 รายการเพื่อขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณด้านข้างถนน ทางหลวงแผ่นดิน 226 หมู่ 9 ,หมู่ 8,หมู่ 6,หมู่ 5,หมู่ 4,หมู่ 3,หมู่ 2,หมู่ 1 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง