ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณซอยบ้านนายวันชัย ดิ้นจิ้งหรีดไปทางคอกม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง