ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปทางต้นหูกวาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)