ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง