ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณจากถนนลาดยางสะพานขาวลำตะคองใหม่ไปเชื่อมตำบลมะเริง หมู่ที่ 8 บ้านยองแยง ตำบลพะเนา