มารยาทในสถานที่ราชการ
มารยาทในสถานที่ราชการ สถานที่ราชการ ได้แก่ ที่ทำการของทางราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการเขตหรืออำเภอ และสถานที่อื่นที่นับเนื่องในราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของทางราชการ เช่น องค์การของรัฐและรัฐวิสาหกิจ สถานที่เหล่านี้เป็นที่ทำงานของข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมมีประชาชนไปติดต่ออยู่เสมอ ดังนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงควรรักษามารยาทและปฏิบัติดังต่อไปนี้ มารยาทของผู้ปฏิบัติงาน 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 2. ทำงานตรงเวลาและเต็มเวลา 3. ไม่ทำงานส่วนตัวในเวลาปฏิบัติราชการ รวมทั้งไม่ชวนผู้อื่นสนทนาในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน 4. ไม่แสดงอาการเบื่อหน่าย หรือไม่สนใจเมื่อมีผู้มาติดต่องาน 5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ประหยัด และรักษาทรัพยสินทางราชการรวมทั้งไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้หรือ ไปเป็นของส่วนตัว 6. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง และไม่หยอกล้อเล่นหัวกันเกินควร 7. ไม่แสดงกิริยา ข่มขู่หรือพูดจาดูหมิ่น เหยียดหยามผู้มาติดต่องาน 8. ให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม และให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อในราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้า 9. ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของข้าราชการโดยอนุโลม มารยาทของผู้มารติดต่องานในสถานที่ราชการ ควรมีมารยาทดังนี้ 1. แต่งการสุภาพเรียบร้อย 2. พูดจาสุภาพ ไม่ส่งเสียงดัง 3. ไม่พร่าเวลาของทางราชการด้วยการชวนสนทนาหรือพูดธุรกิจส่วนตัวนานเกินควร 4. ไม่ถืออภิสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สมควรเพื่อลัดขั้นตอนแห่งการติดต่อตามลำดับก่อนหลัง 5. ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทำความสกปรกรกรุงรัง ช่วยกันประหยัดและรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

banana เมื่อ : 2019-10-18 08:42:10 ดู : 288


ตอบกระทู้นี้
รายละเอียด

ชื่อ


code
ใส่ code: