ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง