ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือไปทางวัดพุดซารอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง