ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (2 ชั้น) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้รับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง