ชื่อเรื่อง : จ้างยานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรสตรีตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง