ชื่อเรื่อง : ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง