ชื่อเรื่อง : ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์จราจรโซล่าเซลล์ จำนวน 4 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง