ชื่อเรื่อง : ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง