ชื่อเรื่อง : ซื้อเก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง