ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง