ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 31รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง