ชื่อเรื่อง : ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง