ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง