ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อใช้ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.พะเนาเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง