ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 23 คน )
เพศ
ชาย
58.62%
หญิง
41.38%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
28.26%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
26.09%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
19.57%
อื่นๆ
26.09%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
21.82%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
16.28%
พอใจมาก
20.93%
ปานกลาง
27.91%
พอใจน้อย
16.28%
พอใจน้อยที่สุด
18.60%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
23.08%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
28.57%
พอใจน้อย
28.57%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
33.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
33.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุง