ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 13 คน )
เพศ
ชาย
66.67%
หญิง
33.33%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
30.77%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
26.92%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
15.38%
อื่นๆ
26.92%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
21.43%
พอใจมาก
17.86%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
17.86%
พอใจน้อยที่สุด
21.43%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
11.76%
พอใจมาก
23.53%
ปานกลาง
29.41%
พอใจน้อย
11.76%
พอใจน้อยที่สุด
23.53%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
25.00%
พอใจน้อย
8.33%
พอใจน้อยที่สุด
25.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
23.08%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
28.57%
พอใจน้อย
28.57%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
33.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
16.67%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
33.33%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
ควรปรับปรุง