องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ฝ่ายบริหาร
น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายสมาน ยอมมะเริง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายอานนท์ โพธิบัติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 16
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐพงษ์ธร เพ็ชรราม)
ประธานสภา อบต.พะเนา
(นายอัครวัฒน์ วิจารณ์)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพรชัย อิ่มหาญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมจิต คงมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายจำนงค์ เทพทะเล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางนันท์นภัส วงษ์รัตนคีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 3
(นายบุญเชิด ปราบมะเริง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางดวงทิพย์ มหาวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 6
นายสุพิน ปานมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 7
นายยอด เพียรอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 8
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย อิ่มหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 044220156 ต่อ 12
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 13
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 14
นายธงชัย ทองทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 15
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 18
account_box สำนักปลัด
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ Mr.Piamsak Kaenchan
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล
นักพัฒนาชุมชน
นางภาณี ยี่หลั่นสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคล
นางนิตยา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาว ณภัทร อยู่มงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ แตงกระโทก
พนักงานขับรถ
นางสายรุ้ง อาจอินทร์
ภารโรง
นางสาวมัณฑนา เพชรราม
พนักงานทั่วไป
นายเอกชัย ตอบสันเทียะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นายอรรถพล มุ่งกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
นางสาวพัชราภรณ์ บุญมณีพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานพัฒนาชุมชนและวิเคราะห์นโยบายและแผน)
account_box กองคลัง
(นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาว นภาจรัส บุญหลง)
นักวิชาการพัสดุ
(นางสาว ปริยา ศรีโพธิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นาง วิมลศิริ เชาว์มะเริง)
นักวิชาการคลัง
(นางสาว พิชญ์สุกานต์ ศรีนาเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวมัลจนา ชวนโพธิ์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นาง ธนพร โรงกลาง)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางจันทร์แรม ศรีสมบัติ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยงานพัสดุ)
นางสาวปิยศรี ขจัดภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(จัดเก็บค่าขยะ)
account_box กองช่าง
(นายธงชัย ทองทวี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นาย ธุระกิจ พะนา)
นายช่างโยธา
(นาง จุฑามาศ ฤทธิ์แขก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสมพร ทรงผูกจิตร)
คนงานทั่วไป
นายวัชรพงษ์ กิไทย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายบุญเลิศ ยมพิมาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายจิรายุทธิ์ พิณศิริ
พนักงานจ้างเหมา (งานภาคสนาม)
folder กองการศึกษา
(นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางกัญญา แก้วพินิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุจรี ดีนวนพะเนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ดูแลเด็ก)
folder กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
(นายประกิจ ต้อยหมื่นไวย)
พนักงานขับรถ
นายนิรันดร์ เจียนมะเริง
คนงานทั่วไป
นายเสถียร พงษ์ไพร
คนงานทั่วไป
นายประจวบ ต้อยหมื่นไวย
คนงานทั่วไป
นายวัลลภ กัลยาทัพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)
นางสาวนฤมล เจียมเกาะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการกองสาธารณะสุข)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา