องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box ฝ่ายบริหาร
น.ส.พัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ (Ms.Phatnaree Kulrattanapan)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
นางทิพย์สุกาญจน์ มากคง (Mrs.Thipsukarn Makkhong)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายสมาน ยอมมะเริง (Mr.Saman Yommaroeng)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 17
นายอานนท์ โพธิบัติ (Mr.Anon Potibat)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 16
account_box ฝ่ายสภา
(นายณัฐพงษ์ธร เพ็ชรราม)
ประธานสภา อบต.พะเนา
(นายอัครวัฒน์ วิจารณ์)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพรชัย อิ่มหาญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสมจิต คงมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
นายจำนงค์ เทพทะเล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางนันท์นภัส วงษ์รัตนคีรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 3
(นายบุญเชิด ปราบมะเริง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นางดวงทิพย์ มหาวรรณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 6
นายสุพิน ปานมะเริง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 7
นายยอด เพียรอยู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ 8
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย อิ่มหาญ (Mr.Pornchai Imhan)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 044220156 ต่อ 12
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 13
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา (Ms.Darunee Tanputsa)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 14
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง (Mr.Naphutcha Chidmaroeng)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 15
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย (Ms.Yamuna Jitmuanwai)
นักวิชาการศึกษา (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 18
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
account_box สำนักปลัด
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล (Mrs.Kachaporn Chatchukiadtikun)
นักพัฒนาชุมชน
นางภาณี ยี่หลั่นสุวรรณ (Mrs.Panee Yeelansuwan)
นักทรัพยากรบุคคล
นางนิตยา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย (Mrs.Nittaya Koedsak Na Waengnoi)
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาว ณภัทร อยู่มงคล (Ms.Napat Yoomongkol)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณิชณันทร์ สุนทรเกษตร (Ms.Nitchanan Sunthornkaset)
เจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุธ แตงกระโทก (Mr. Sarawut Taengkrathok)
พนักงานขับรถ
นางสายรุ้ง อาจอินทร์ (Ms.Sairung Art-in)
ภารโรง
นางมัณฑณา จันทร์พวก (Mrs.Manthana Janpuak)
พนักงานทั่วไป
นายเอกชัย ตอบสันเทียะ (Mr.Aekchai Topsanthia)
พนักงานจ้างเหมาบริการ(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
นางสาวพัชราภรณ์ บุญมณีพันธ์ (Ms.Patcharaporn Boonmaneepun)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่วยงานพัฒนาชุมชนและวิเคราะห์นโยบายและแผน)
นายอรรถพล มุ่งกลาง (Mr.Autthapol Mungklang)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)
account_box กองคลัง
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา (Ms.Darunee Tanputsa)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาว นภาจรัส บุญหลง (Ms.Napacharat Boonlong)
นักวิชาการพัสดุ
นางสาว ปริยา ศรีโพธิ์ (Ms.Pariya Sripho)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นาง วิมลศิริ เชาว์มะเริง (Mrs.Wimonsiri Chaomaroeng)
นักวิชาการคลัง
นางสาว ธัญดา ศรีนาเมือง (Ms.Thanyada Srinamueang)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวมัลจนา ชวนโพธิ์ (Ms.Muljana Chuanpho)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นาง ธนพร โรงกลาง (Mrs.Thanaporn Rongklang)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางจันทร์แรม ศรีสมบัติ (Mrs.Chanraem Srisombat)
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยงานพัสดุ)
นางสาวปิยศรี ขจัดภัย (Ms.Piyasee Khajadphai)
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยงานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
account_box กองช่าง
นางสาวณภัทชา ชิดมะเริง (Mr.Naphutcha Chidmaroeng)
ผู้อำนวยการกองช่าง
-
วิศวกรโยธา
นาย ธุระกิจ พะนา (Mr.Thurakij Pana)
นายช่างโยธา
-
นายช่างโยธา
นาง จุฑามาศ ฤทธิ์แขก (Mrs.Juthmas Ritkhaek)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมพร ทรงผูกจิตร (Mr.Somporn Shongphukjit)
คนงานทั่วไป
นายวัชรพงษ์ กิไทย (Mr.Watcharaphong Kithai)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายบุญเลิศ ยมพิมาย (Mr.Bunlert Yomphimai)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานภาคสนาม)
นายจิรายุทธิ์ พิณศิริ (Mr.Jirayut Pinsiri)
พนักงานจ้างเหมา (งานภาคสนาม)
folder กองการศึกษา
-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย (Ms.Yamuna Jitmuanwai)
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
-
เจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)
นางกัญญา แก้วพินิจ (Mrs.Kanya Kaewphinit)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุจรี ดีนวนพะเนา (Ms.Nutjaree Dinuanphanao)
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ดูแลเด็ก)
folder กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
-
นักวิชาการสาธารณสุข
-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-
เจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขฯ)
นายประกิจ ต้อยหมื่นไวย (Mr.Prakit Toimuenwai)
พนักงานขับรถ
นายนิรันดร์ เจียนมะเริง (Mr.Niran Jianmaroeng)
คนงานทั่วไป
นายเสถียร พงษ์ไพร (Mr.Sathiar Phongphai)
คนงานทั่วไป
นายประจวบ ต้อยหมื่นไวย (Mr.Prajuab Toimuenwai)
คนงานทั่วไป
นายวัลลภ กัลยาทัพ (Mr.Wanlob Kanyathap)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)
นางสาวนฤมล เจียมเกาะ (Ms.Naruemol Jiamkoh)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการกองสาธารณะสุข)


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา