องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพรชัย อิ่มหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 044220156 ต่อ 12
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 13
นางสาว ดรุณี แท่นพุดซา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 14
นายธงชัย ทองทวี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 15
นางสาว ยมุนา จิตต์หมื่นไวย
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 18


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา