messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow รายงานการเงินและบัญชี
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ที่รับรองจากหน่วยตรวจสอบแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
รายงานการเงิน/งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
งบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา