messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รูปแบบการจำแนกงบประมาณ อปท.แบบใหม่
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 5
คู่มือรายงานผลการดำเนินการลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสMวนทWองถิ่น (e-Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 293
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 519
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 410
การเขียนหนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 391
คู่มือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 1167
คู่มือ การปฏิบัติงานการควบคุมพัสดุ และการจําหน่ายพัสดุท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1745
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 468
แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10522
คู่มือการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 393
คู่มือระเบียบที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 430
คู่มือการจัดทำงบประมาณในระบบ E-laas poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 431
คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการเสนอหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 447
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 703
โครงการคลีนิคคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 473
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก โดย ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 539
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 404
คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 423
แนวทางการปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 345
41 - 60 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา