องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการจัดทำงบประมาณในระบบ E-laas poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 388
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือการเสนอหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 417
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 552
insert_drive_file โครงการคลีนิคคลังท้องถิ่นเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 432
insert_drive_file คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก โดย ส่วนเทคโนโลยีและมาตรฐาน สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 445
insert_drive_file คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 367
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 398
insert_drive_file แนวทางการปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 6956
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 445
insert_drive_file คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
insert_drive_file คู่มือการจัดทำ TOR poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 445
insert_drive_file คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file คู่มือลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
41 - 60 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา