messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำรายงานสำรวจทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 13159
แนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : กองสาธารณสุขฯ | เปิดอ่าน : 339
แนวทางปฏิบัติในงานพิธีการและมารยาททางสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 544
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 380
คู่มือการจัดทำ TOR poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 379
คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 526
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 326
ตัวอย่างเอกสารการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
คู่มือลดการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
คำศัพท์ไทย-อังกฤษในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 353
เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงจาก สตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 275
คู่มือการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 303
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Standard Operating Procedure (SOP) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 545
แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 391
คู่มือการใช้งานโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10324
คู่มือฐานทรัพยากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 323
61 - 80 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา