องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คำศัพท์ไทย-อังกฤษในการติดต่อราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงจาก สตง. poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file คู่มือการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file คู่มือการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Standard Operating Procedure (SOP) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396
insert_drive_file แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file คู่มือการใช้งานโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7226
insert_drive_file คู่มือฐานทรัพยากรท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คู่มือธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file เอกสารสรุประเบียบการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file คำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file การพิมพ์หนังสือราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
61 - 75 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา